Το Εργαστήριο

Το Ερευνητικό Εργαστήριο “Επιστήμης Δεδομένων – Data Lab”, ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 3604/29.08.20205, Τεύχος B’ στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.), της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι τομείς που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο είναι οι εξής:
α) Μεγάλα δεδομένα (Βig Data),
β) Εξόρυξη δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data Mining and Machine Learning),
γ) Σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών νέφους,
δ) Πληροφοριακά Συστήματα υψηλής έντασης δεδομένων,
ε) Περιρρέουσα Νοημοσύνη,
στ) Ποιότητα Λογισμικού,
ζ) Κοινωνική Μηχανική,
η) Κυβερνητικά Συστήματα,
θ) Ψηφιακή παραβατικότητα.